Oferta Kontakt
nie zalogowano

Hotel Tęczowy Młyn - obiekt hotelowy - świętokrzyskie - Góry Świętokrzyskie

INFORMACJE OGÓLNE

liczba miejsc noclegowych 179 ilość sal konferencyjnych 4 max ilość osób w sali 300

NAZWA OBIEKTU: Hotel Tęczowy Młyn
TYP OBIEKTU: obiekt hotelowy
KATEGORIA:
KRAJ: PL
REGION: Góry Świętokrzyskie
MAKROREGION: centrum
WOJEWÓDZTWO: świętokrzyskie
ADRES: ul. Zakładowa 4 , 25-670 Kielce
KONTAKT: tel. 041…
STRONA WWW: www.teczowy.com
E-MAIL: marketing@teczowy.com
Rok budowy obiektu: 2008
Port lotniczy: Kraków Balice (odległość: 120.0 km)

Ho­tel ofe­ruje 100 kli­ma­ty­zo­wa­nych po­koi o ka­me­ral­nej at­mos­fe­rze, urzą­dzo­nych w cie­płej ko­lo­ry­styce, sprzy­ja­ją­cej wy­po­czyn­kowi, w któ­rym każdy gość po­czuje się wy­jąt­kowo i kom­for­towo.
Do­dat­kowy re­laks za­pewni wi­zyta w sau­nie i w prze­stron­nym ogro­dzie piw­nym, a ele­gancka re­stau­ra­cja za­dba o zwień­cze­nie przy­jem­no­ści wy­śmie­ni­tym po­sił­kiem. Dzięki wy­czu­ciu ku­li­nar­nemu Szefa Kuchni na­sza re­stau­ra­cja jest miej­scem in­te­re­su­ją­cych spo­tkań sma­ko­szy i zwo­len­ni­ków bu­do­wa­nia efek­tyw­nych re­la­cji z klien­tami świata biznesu.

Co­dzien­nie za­pra­szamy na ob­fite śnia­da­nia w for­mie bu­fetu, lun­che i obiady,
a wie­czo­rami pro­po­nu­jemy ko­la­cje przy lampce wina.

W Ho­telu ?Tę­czowy Młyn? dbamy o na­szych go­ści za­pew­nia­jąc wszyst­kie ważne udo­god­nie­nia ta­kie, jak czynna całą dobę re­cep­cja, par­king strze­żony, winda, BEZPŁATNY INTERNET prze­wo­dowy i bez­prze­wo­dowy ? WIFI. W bli­skim są­siedz­twie ho­telu znaj­duje się po­stój tak­só­wek. Ofe­ru­jemy rów­nież po­moc w wy­na­ję­ciu samochodu.


ZAKWATEROWANIE

Czeka na Pań­stwa 100 po­koi, w tym:

25 po­koi jednoosobowych
73 po­koje dwuosobowe
2 po­koje typu studio

Ilość miejsc noclegowych: 179
Doba hotelowa: 14:00 - 12:00
Możliwość dostawek: Tak
Mile widziane zwierzęta: Tak
Koszt 45 zł/doba

Dostępne pokoje

Typ pokoju Ilość
Pok. 1 os. 25
Pok. 2 os. 73
Studio 2

Konferencje

5 SAL KONFERENCYJNYCH , SALA VIP Wy­soka ja­kość usług po­wo­duje, że Ho­tel jest od­po­wied­nim miej­scem za­równo wy­po­czynku jak i szko­leń czy spo­tkań biz­ne­so­wych. Każde za­py­ta­nie o ofertę roz­pa­tru­jemy in­dy­wi­du­al­nie, co po­maga nam do­sto­so­wać ją do Pań­stwa po­trzeb, bu­dżetu i wymagań. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji od­da­jemy pięć kli­ma­ty­zo­wa­nych sal kon­fe­ren­cyj­nych oraz ka­me­ralną salę VIP. Wy­po­sa­że­nie: no­wo­cze­sny sys­tem nagłaśniający, po­łą­cze­nie in­ter­ne­towe bez­prze­wo­dowe i przewodowe rzut­nik mul­ti­me­dialny z ekranem, ta­blica flipchart lap­top TV DVD za­ciem­nie­nie okien oświe­tle­nie kon­fe­ren­cyjne i bankietowe Dzięki mo­bil­nym ścia­nom mo­żemy do­sto­so­wać

Dane osoby zajmującej się konferencjami

Imię i nazwisko: Paweł Wilk
Numer telefonu: 695 83 2111
Adres e-mail: p.wilk@teczowy.com

Dostępne sale konferencyjne

Rozwiń wszystkie
Lp Sala Powierzchnia teatralne
Ustawienie teatralne
szkolne
Ustawienie szkolne
podkowa
Ustawienie podkowa
bankiet
Ustawienie bankiet
1. Akwarela 65m2 70 50 36 -
piętro: parter
możliwość przeprowadzania szkoleń: tak
światło dzienne: tak
zaciemnienie sali: tak
klimatyzacja: tak
przeznaczenie sali: szkolenie / bankiet
nagłośnienie stacjonarne: tak
mikrofon bezprzewodowy: tak
zestaw TV/video: tak
rzutnik multimedialny: tak
ekrany stałe: tak
flipchart: tak
obsługa techniczna: tak
dostęp do internetu: tak ,
Bezpłatny Internet WiFi w całym obiekcie.
2. Pastela 35m2 40 26 18 -
piętro: parter
możliwość przeprowadzania szkoleń: tak
światło dzienne: tak
zaciemnienie sali: tak
klimatyzacja: tak
przeznaczenie sali: szkolenie
nagłośnienie stacjonarne: tak
zestaw TV/video: tak
rzutnik multimedialny: tak
ekrany stałe: tak
flipchart: tak
obsługa techniczna: tak
dostęp do internetu: tak ,
Bezpłatny Internet WiFi w całym obiekcie.
3. Sala Vip 21m2 - - - 12
piętro: parter
możliwość przeprowadzania szkoleń: tak
światło dzienne: tak
zaciemnienie sali: tak
klimatyzacja: tak
przeznaczenie sali: szkolenie / bankiet
panel LCD: tak
obsługa techniczna: tak
dostęp do internetu: tak
4. Tempera 24m2 25 16 14 -
piętro: parter
możliwość przeprowadzania szkoleń: tak
światło dzienne: tak
zaciemnienie sali: tak
klimatyzacja: tak
przeznaczenie sali: szkolenie
nagłośnienie stacjonarne: tak
mikrofon bezprzewodowy: tak
zestaw TV/video: tak
rzutnik multimedialny: tak
ekrany stałe: tak
flipchart: tak
obsługa techniczna: tak
dostęp do internetu: tak
Sale powstałe z łączenia
1. ŚwiatłoCień 240m2 300 140 130 -
piętro: parter
możliwość przeprowadzania szkoleń: tak
światło dzienne: tak
zaciemnienie sali: tak
klimatyzacja: tak
możliwość wstawienia samochodu: tak
przeznaczenie sali: szkolenie / bankiet
nagłośnienie stacjonarne: tak
mikrofon bezprzewodowy: tak
zestaw TV/video: tak
rzutnik multimedialny: tak
ekrany stałe: tak
flipchart: tak
obsługa techniczna: tak
dostęp do internetu: tak

Gastronomia

RESTAURACJA za­pra­sza na śnia­da­nia, lun­che, obiady, kolacje. Zor­ga­ni­zu­jemy każdą uro­czy­stość ro­dzinną, spo­tka­nie biz­ne­sowe, ban­kiet. Szef kuchni po­leca da­nia ser­wo­wane lub po­da­wane w for­mie bu­fetu i grilla. Pro­fe­sjo­nalna ob­sługa kel­ner­ska za­do­woli naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych go­ści. W na­szej Sali re­stau­ra­cyj­nej mo­żemy zor­ga­ni­zo­wać przy­ję­cie w for­mie za­sia­da­nej przy sto­łach na­wet dla 240 osób, ban­kiety dla ok. 300 osób. Dla go­ści ce­nią­cych dys­kre­cję i ka­me­ralne po­miesz­cze­nia przy­go­to­wa­li­śmy salę VIP. CATERING Nie mo­żesz przy­je­chać do re­stau­ra­cji? Re­stau­ra­cja przy­je­dzie do Cie­bie.

lp.: nazwa typ liczba miejsc
1. Restauracja restauracja 60
powierzchnia: 85 mkw.
liczba miejsc: 60
klimatyzacja: Tak
godzina otwarcia: 12:00
godzina zamknięcia: 22:00

Rekreacja

Sauna: Tak
Bilard: Tak

Wyszukaj na skróty

Obiekty w największych miastach:

Warszawa (186) Kraków (107) Poznań (102) Trójmiasto (97) Wrocław (61) Gdańsk (54) Łódź (44) Lublin (37) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)

Makroregiony:

centrum (771) południe (714) północ (447) zachód (242) wschód (201)

Konferencje według miast:

Konferencje według kategorii:

Usługi według kategorii:

Rekreacja i sport  (107) Obsługa techniczna  (83) Personel  (71) Atrakcje lokalne  (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów  (55) Rozrywka  (54) Transport  (40) Catering  (31) Muzyka  (30) Organizatorzy  (27) Gadżety  (6) Szkolenia  (4) Internet  (4) Warsztaty tematyczne  (3) Inne  (3)

Pakiety promocyjne według miast:

Żelechów  (6) Gdynia  (3) Wiązowna  (1) Częstochowa  (1) Warszawa  (1) Busko-Zdrój  (1)

Pakiety promocyjne według kategorii:

Oferty SPA  (6) Romantyczny weekend  (2) Wielkanoc   (2) Wakacje   (1) Pakiety konferencyjne bez noclegu  (1) Pomysł na integrację   (1)